ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี
   
 
WEBBOARD
 
ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี
June 30, 2017 746 View Post by : law Rate :

ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานทางออนไลน์ฟรี? กาใรให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน

? ข้อพิพาทแรงงาน

? ระเบียบข้อบังคับการทำงาน

? การดำเนินคดีในศาลแรงงาน

? สัญญาจ้างแรงงาน

? การให้คำปรึกษาการจ้างงาน / การให้ออก

? การประกันสังคม

? ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้าง

? การให้คำปรึกษาด้านแรงงานทั่วไป

การเข้าเมือง / แรงงานต่างด้าว

? การขอใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างชาติ

? การดำเนินการขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศชั่วคราว

? การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ("ใบสำคัญถิ่นที่อยู่")

? การให้คำปรึกษาการเข้าเมืองทั่วไป

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรทางออนไลน์ฟรี

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

? การจดทะเบียนบริษัท

? การวางโครงสร้างการลงทุน

? การจัดโครงสร้างการบริหารงานบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

? สัญญาผู้ถือหุ้น

? การจัดระเบียบบริหารงานบริษัท

? รับจัดการเป็นเลขานุการบริษัทที่ประชุม

? การจดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว

? การจดทะเบียนบริษัทตามสนธิสัญญาไทย-อเมริกัน

? สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

? การให้คำปรึกษาโดยทั่วไป เกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรูปบริษัทบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรทางออนไลน์ฟรี

? ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

? ภาษีอากรของคนต่างด้าว และนิติบุคคลต่างด้าว (สนธิสัญญาภาษีซ้อน)

? การวางแผนและการปฎิบัติตามกฎหมาย

? การจัดเตรียมแบบแสดงรายการเสียภาษี

? ตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร

? การให้คำปรึกษาภาษีอากรทั่วไป

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ฟรี? การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

? การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

? การเรียกร้องการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

? การอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

? ลิขสิทธิ์

? สิทธิบัตร

? การดูแลและคุ้มครองความลับทางการค้า

? ข้อตกลงที่เป็นความลับ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางออนไลน์ฟรี? การซื้อ /ขายทรัพย์สิน

? สัญญาซื้อ /ขาย

? ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สิน

? การจดทะบียน การโอน การจำนอง การเช่า และการยึดทรัพย์สิน

? การซื้อคอนโดมิเนียม โดยชาวต่างประเทศ

? การค้นโฉนดที่ดิน

? การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

? การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสัญญาทางออนไลน์ฟรี? การเตรียม ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาทุกประเภท

? สัญญาผู้ถือหุ้น /ร่วมลงทุน

? สํญญาจ้างแรงงาน

? การประมูล และสัญญางานก่อสร้างหลัก

? สัญญาให้สินเชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

? แฟรนไชส์ /ผู้แทนจำหน่าย

? สัญญาให้บริการ

? สัญญาซื้อขายสินทรัพย์

? สัญญาซื้อ /ขาย

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดี ทางออนไลน์ฟรี? การดำเนินดคีของนิติบุคคลทั่วไป

? การรับช่วงสิทธิ และการต่อสู้คดีประกันภัย

? เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร

? ข้อพิพาทแรงงาน

? การเรียกร้องตามสัญญา

? การเรียกเก็บ และบังคับชำระหนี้

? การเรียกร้อง และต่อสู้คดีอนุญาโตตุลาการบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูกิจการ และการล้มละลายของธุรกิจทางออนไลน์ฟรี? การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหนี้ /ลูกหนี้

? การขอฟื้นฟูกิจการ

? การขอรับชำระหนี้

? การตั้งผู้ทำแผน /การบริหารแผนบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านประกันภัยทางออนไลน์ฟรี? การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ และการตรวจแก้

? การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

? การแก้ต่างคดีประกันภัย

? การรับช่วงสิทธิ

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาติดต่อสำนักงานที่ดินทางออนไลน์ฟรี-การดำเนินงานกับทางสำนักงานที่ดิน เพื่อกระทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

หรือขอใบอนุญาตจัดสรร ใบอนุญาตค้าที่ดิน-หรือดูแล/ตรวจและกระทำนิติกรรมต่างๆในที่ดินของบริษัท และการวางแผนงานด้านจัดสรรอาคารที่ดินคอนโด สวนเกษตร

-ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. เช่นเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง

-สถานีตำรวจ งานแจ้งความ และ/หรือติดตามคดี

-ร่างจัดทำและตรวจสัญญาก่อนเสนอลงนาม และจัดทำสัญญา ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ร่างจัดทำและตรวจหนังสือมอบอำนาจก่อนเสนอลงนาม

-ติดตามหนี้ที่ค้างชำระตามที่ได้รับมอบหมายและตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการสรุปปัญหาหนี้ (ส.ป.น.)

-ดำเนินการขอใบอนุญาตค้าและจัดสรรที่ดิน วางแผนงานด้านจัดสรร

-ดำเนินการขอปักเสาพาดสายกับการไฟฟ้านครหลวงและ

การไฟฟ้าภูมิภาค

-ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟ การขอโทรศัพท์เข้าโครงการ

-ดำเนินการทำเรื่องขอการลดหย่อนภาษีและขอสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการลงทุน

เช่นการขอ BOI

-ขอใบอนุญาติประกอบการขนส่งทางบก ทางน้ำ ท่าเรือเอกชน

-จัดทำระเบียบข้อบังคับ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน

และแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ดำเนินการว่าต่างที่ศาลแรงงาน

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการวางแผนและบริหารจัดหาแรงงานทางออนไลน์ฟรี

บริการให้คำปรึกษา
- วางแผนและบริหารจัดหาแรงงาน
- วางแผนและบริหารแรงงานในการทำงาน
- การใช้แรงงานต่างแดน ลาว เมียร์ม่าร์ กัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU

การให้บริการ จัดหาและรับเหมาแรงงาน
- งานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- งานก่อสร้าง งานโครงสร้างขนาดใหญ่
- งานแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด คนสวน และรักษาความปลอดภัย

งานบริหารแรงงานต่างด้าว
งานนำเข้าแรงงาน
- ขอโควตา สิทธิการจ้างแรงงาน
- ขอนำเข้าแรงงาน การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร
- จัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แรงงานในประเทศต้นทาง
- จัดทำเอกสารประจำตัวแรงงาน พิธีการ และดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขภายใต้ MOU

งานแรงงานต่างด้าว
- ขอทำหนังสือเดินทาง Passport
- ขอตรวจลงตราประทับ Visa Non Immigrant L-A
- ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

งานบริการแรงงานต่างด้าว
- บริการ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
- รายงานตัวแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสาร
- การขอออกหนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passsports
- การขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passsports เป็นหนังสือเดินทาง

ถาวร Passport
- ขอทำ Passport ใหม่ ต่ออายุ ขยาย ปรับ-เปลี่ยนเล่ม แก้ไขกรณีหมดอายุ

ใช้ไม่ได้ Visa หมดอายุ
- ปรับสภาพแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ให้ถูกกฎหมายโดยเข้าระบบ MOUชมรมนักกฎหมายอาสาสังคม

โทร 0959413536 0917200183

tvb9874@gmail.com
    law       

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น


กรุณา Login ก่อนทำการแสดงความคิดเห็นค่ะ
 
 
LAST UPDATE   ========================
รีวิว: โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์กุ้งเผา Sizzling Prawns & Salmon ราคาท่านละ 1,399++ บาท รวมเครื่องดื่ม
มา 4 จ่าย 3 บุฟเฟ่ต์ซันเดย์ บรันช์ คอนเซปต์ใหม่ยกทะเลขึ้นบก หลากหลายเมนูรับรองอิ่มคุ้ม
ชวนไปชิมบุฟเฟ่ต์ติ่มซำคำโต จากห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
รีิวิว..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์มื้อกลางวันห้องอาหารแกรนด์ คาเฟ่ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
China Table อาหารจีนสไตล์โมเดิร์น ที่มีความลงตัวทั้งรสชาติและพรีเซนเทชั่น
 
FOLLOW ME    =========================
Add เว็บเป็นหน้าแรก